Mưa Giăng Trời Cố Quận 

Ng Hoa Đo

Đlạt Trong Nỗi Nhớ

Người Cùng Xóm Đình
Ngân Hà
Trường Xưa
Ngày trở về
Nối Một Nhịp Cầu
Đoản Khúc Cho Dalat
Cao Nguyên Lang Biang và Huyền Thoại