Hình Chụp Năm 2003
Gt_03B4.jpg Gt_03F0.JPG Gt_081F.jpg Gt_0CE0.jpg Gt_1180.jpg
Gt_1671.jpg Gt_1A77.jpg Gt_1E6A.jpg Gt_236F.jpg Gt_272E.jpg
Gt_2C36.jpg Gt_3026.jpg Gt_352D.jpg Gt_3DF1.jpg Gt_4683.jpg
Gt_4FAF.jpg Gt_58DB.jpg Gt_5F6D.jpg Gt_6834.jpg Gt_712B.jpg
Gt_7266.jpg Gt_7A88.jpg Gt_7B5E.JPG Gt_7FC1.JPG