Hình Chụp Năm 1997
Gt_3ADB.jpg Gt_3BD2.jpg Gt_3FD8.jpg Gt_40CF.jpg
Gt_486A.jpg Gt_492D.jpg Gt_532F.jpg Gt_53F2.jpg
Gt_5BF2.jpg Gt_5CB5.jpg Gt_6484.jpg Gt_6513.jpg