NỘI QUY

HỘI THÂN HỮU ĐÀLẠT NAM CALI – USA

Điều I. Danh Hiệu:

          HỘI THÂN HỮU ĐÀLẠT NAM CALI – USA

Điều II. Huy Hiệu:

          Bối cảnh Núi Liangbian và 3 Cây Thông: biểu tượng riêng biệt của Đàlạt và tinh thần đòan kết của thân hữu như câu châm ngôn:
                             “một cây làm chẳng nên non
                             ba cây chụm lại nên hòn núi cao..”
          Vòng chữ phía trên: HỘI THÂN HỮU ĐÀLẠT
          Vòng chữ phía dưới: NAM CALI – USA (địa phương họat động của Hội)
          Gạch nối liền hai vòng chữ: Cái Bắt Tay và Qủa Địa Cầu: tượng trưng cho sự liên kết của thân hữu Đàlạt ở khắp mọi nơi.

Điều III. Mục Đích:

Chỉ muốn tạo cơ hội cho thân hữu gặp gỡ, hàn huyên.

Điều IV. Đường Lối Hoạt Động:

 1. Bất vụ lợi
 2. Không tham dự chính trị, tôn giáo, đảng phái
 3. Tất cả mọi họat động của hội đều được tham khảo và được sự chấp thuận của đại đa số (3/4) thành viên trong ban điều hành.

Điều V. Ban Điều Hành:

        Gồm tất cả những thân hữu tích cực tham gia tổ chức cho những sinh họat của Hội.
        Hợp tác với nhau để điều hành Hội trong tình thân hữu, tinh thần trách nhiệm.
        Không lấy danh nghĩa hội làm viêc riêng.

 1. Ban Đại Diện: Nhiệm kỳ 2 năm, do tất cả thân hữu trong ban điều hành đề cử.
                 
  Hội Trưởng: có nhiệm vụ điều hợp, nhắc nhở những công việc của các thành viên trong ban điều hành.
  Phó Hội Trưởng: thay thế Hội Trưởng để hòan tất công việc nếu Hội Trưởng không hòan thành được nhiệm vụ vì bất cứ lý do gì.
  Thủ Quỹ: tổng kết chi tiêu cho những ngày sinh hoạt.
  Thư Ký: lập biên bản những buổi họp
  Kiểm Sóat Viên Tài Chính: duy trì và kiểm sóat ngân quỹ Hội
 1. Thành Viên Ban Điều Hành: Tất cả những thân hữu còn lại trong ban đỉều hành.

Điều VI. Sinh Họat:

 1. Ngày Truyền Thống: NGÀY ĐÀLẠT: Picnic vào ngày chủ nhật cuối tháng 6 mỗi năm.
 2. Hội Xuân: tổ chức 2 năm một lần để ra mắt Ban Đại Diện
 3. Website cho Hội Thân Hữu Đàlạt:
  1. Sợi giây liên lạc, thông tin của Hội
  2. Mở rộng cánh cửa để đón nhận thân hữu và những lớp người trẻ ở khắp mọi nơi.
  3. Nơi chốn để thân hữu đóng góp bài vở, tham luận.

Điều VII. Điều Kiện Gia Nhập Hội:  

Tất cả những người đã từng:

 1. sinh sống ở Đàlạt
 2. thăm viếng Đàlạt
 3. yêu mến Đàlạt

đều có quyền gia nhập hội.

Điều VIII. Liên Lạc:
         
          Ban Đại Diện/ Điều Hành Hội Thân Hữu.
 

BĐHHTHĐL