2015 - 2016

 

Hội Trưởng:  Nguyễn Ngọc Tịnh

Phó HT Nội Vụ: Nghiêm Hữu Phỉ

Phó HT Ngoại Vụ: Lê Thị Minh Thi

Thủ Quỹ : Nghiêm L.T. Mai

Thư Ký : Hạ Bảy

 

 

 

2013 - 2014

***

 

Hội Trưởng: Lê Thị Minh Thi

Phó HT Nội Vụ: Nghiêm Hữu Phỉ

Phó HT Ngoại Vụ: Nguyễn Quốc Quân

Thủ Quỹ: Nghiêm L.T. Mai

Thư Ký: Hạ Thị Bảy

Trưởng Ban Văn Nghệ: Nguyễn Ngọc Tịnh

 

2011 - 2012
12

Hội Trưởng: Tạ Đức Ân
Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Trần Anh Thư
Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Ngô Đình Quý
Thủ Quỹ: Nghiêm Hữu Phỉ
Thư Ký: Bùi Kim Châu
2009 - 2010
T

Hội Trưởng: Nguyễn Mùi
Phó Hội Trưởng: Tạ Đức Ân
Thủ Quỹ: Nghiêm L.T. Mai
Thư Ký: Bùi Kim Châu 

2007 – 2008

 

Hội Trưởng:  Xuân Hậu

Phó Hội Trưởng Nội Vụ:  Nguyễn Mùi

 Phó Hội Trưởng Ngọai Vụ:  Mai Tiến     

Thủ Quỹ: Nghiêm L.T Mai

Thư : Bùi Kim Châu

Webmaster Đ́nh Xuân Hoài & Nghiêm Hữu Phỉ


 

 

2005 – 2006

 

Hội Trưởng:  Nguyễn Đức Nhứt

Phó Hội Trưởng:  Nguyễn Quốc Quân

Thủ Quỹ: Nghiêm Hữu Phỉ

Thư /Webmaster:  Đ́nh Xuân Hoài

 

 

   

2003 – 2004

Hội Trưởng: Nguyễn Quốc Quân

Kiểm Sóat Viên Tài Chính:  Nghiêm Hữu Phỉ

 

 

 

2001 – 2002

Hội Trưởng: Nguyễn Hữu Huy

Kiểm Sóat Viên Tài Chính:  Nghiêm Hữu Phỉ

 

 

     

1999-2000

 

Hội Trưởng:  Nghiêm Hữu Phỉ

Phó Hội Trưởng Nội Vụ:  Nguyễn Quốc Quân

Phó Hội Trưởng Ngọai Vụ:  Dương Văn Tuấn

Thư :  Nguyễn Thị Minh Tâm

Thủ Quỹ: Minh Thi

Báo Chí:  Quản Thụy Ḥai & Phí Văn Trung

Khánh Tíết:  Tưởng Kim Xuyến

Văn Nghệ:  Nguyễn Quốc Quân

Hội:  Tôn Nữ Phượng

 

 

 

1997 – 1998

Hội Trưởng:  Nghiêm Hữu Phỉ

Phụ Điều Hành/Sinh Hoạt:  Nguyễn Quốc Quân

 

 

 

1995- 1996

Hội Trưởng: Nguyễn Văn Hiển

Phụ Hội Trưởng/Điều Hành:  Nghiêm Hữu Phỉ

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC LÂM THỜI

 

1993-1994

 

Trưởng Ban Tổ Chức/Liên Lạc:  Nguyễn Văn Hiển

Phụ TB/Đặc Trách Văn Nghệ:  Chử Ngọc Ḥang Anh

Tổng Thư :  Nguyễn Văn Thọ

Điều Hợp Chương Tŕnh:  Nguyễn Hữu Huy

Trưởng Ban Kế Hoạch/Đặc Trách Việc Thành Lập

 Hội Thân Hữu Đàlạt:  Nghiêm Hữu Phỉ

Th Qu:  Nghiêm L.T. Mai

 

 

 

1992

 

Trưởng Ban Liên Lạc:  Nguyễn Văn Hiển

Phụ Liên Lạc/ Điều Hành:  Nghiêm Hữu Phỉ